W tym dziale prezentowane będą najnowsze doniesienia wraz z komentarzami ekspertów z wybranych dziedzin pankreatologii. Celem tego projektu jest śledzenie publikowanych wyników badań związanych z chorobami trzustki i ich leczeniem. Komentarz ekspertów będzie pozwalał na prostą analizę wniosków publikacji a także ułatwi przełożenie ich na polskie warunki kliniczne.

dr hab. n. med. Michał Lipiński -

starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, CSK MSWiA w Warszawie – od roku 2006 do chwili obecnej. Odbył szereg staży oraz szkoleń naukowych, w szczególności w zakresie pankreatologii oraz diagnostyki ultrasonograficznej. Brał udział w programie „Pancreas 2000”, którego celem jest stworzenie platformy dla międzynarodowej współpracy młodych pankreatologów. We wrześniu 2010 roku został członkiem Polskiego Klubu Trzustkowego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w piśmiennictwie gastroenterologicznym. Badania kliniczne przeprowadzone przez dr hab. n. med. Michała Lipińskiego koncentrowały się głównie na poszukiwaniu nowych markerów prognostycznych ostrego zapalenia trzustki (m.in. eGFR, NGAL, suPAR). Aktualnie prowadzi badania, których celem jest ocena przydatności terapii hiperbarycznej w leczeniu ciężkich postaci ostrego zapalenie trzustki.

 

dr n. med. Magdalena Derejska -

specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej. Starszy asystent w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA w Warszawie. Członek wielu towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Członek międzynarodowego zespołu badawczego w projekcie CPTAC zajmującego się proteomiką i biologią nowotworów złośliwych. Obszar zainteresowań: chirurgiczne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego, zwłaszcza nowotworów trzustki, w tym granicznie resekcyjnych guzów trzustki.

 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska -

jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracę zawodową rozpoczęła w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie uzyskała stopień doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego oraz specjalizację z chorób wewnętrznych i gastroenterologii.
Główny obszar zainteresowań dotyczy zagadnień związanych z pankreatologią: poszukiwania zmian czynnościowych i morfologicznych w wątrobie u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki, badań genetycznych oraz zaburzeń funkcji endokrynnej w zapaleniach i raku trzustki. Podczas pobytu naukowego w Neuroenteric Clinical Group, Section of Gastroenterology Southern Arizona w Tucson, USA prowadziła badania naukowe nad patogenezą, diagnostyką i leczeniem różnych postaci choroby refluksowej przełyku.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska jest autorką licznych artykułów oryginalnych i poglądowych oraz doniesień zjazdowych dotyczących chorób trzustki, nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego oraz choroby refluksowej przełyku.

 

dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska -

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, adiunkt w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Obszary zainteresowań naukowych: wczesne rozpoznawanie i podłoże genetyczne raka trzustki, diagnostyka różnicowa guzów trzustki, przewlekłe zapalenie i torbiele trzustki, autoimmunologiczne zapalenie trzustki. Współautorka 70 prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, dotyczących głównie chorób trzustki – w tym rekomendacji dotyczących postępowania w PZT i OZT – oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit.

 

dr n. med. Małgorzata Degowska -

 

dr hab. n. med. Agnieszka Mądro -

pracuje w Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko – i anglojęzycznych kierunku lekarskiego oraz uczestniczy w opracowaniu programu nauczania jako pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia. Zasadnicze tematy zainteresowań dr hab. Agnieszki Mądro to choroby trzustki, zwłaszcza przewlekłe zapalenie trzustki, endoskopia przewodu pokarmowego oraz leczenie żywieniowe. Jest autorem wielu publikacji będących wynikiem badań doświadczalnych i klinicznych z zakresu chorób trzustki.

 

dr n. med. Karolina Wejnarska -

Studiowała na kierunku lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbywała w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD, w której pracuje do tej pory. Doktor Wejnarska jest współautorem 23 publikacji (w tym 11 zagranicznych) oraz wielu prac prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych (w tym na EPC, PTG oraz ESPGHAN), głównie z zakresu pankreatologii. Również jej rozprawa doktorska dotyczyła przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci.