STATUT POLSKIEGO KLUBU TRZUSTKOWEGO

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

sporządzony na podstawie:

• statutu POLSKIEGO KLUBU TRZUSTKOWEGO

• protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

POLSKIEGO KLUBU TRZUSTKOWEGO z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Klub Trzustkowy w skrócie PKT, zwany dalej „Towarzystwem”.

§2

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa i jego władz jest miasto Łódź.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§4

Dla prowadzenia działalności Towarzystwo może powoływać Sekcje oraz Komisje działające według odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polski Klub Trzustkowy” i z zapisem pośrodku „Zarząd” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Polski Klub Trzustkowy”, Zarząd”.
Oddziały Towarzystwa posługują się pieczęcią podłużną z napisem „Polski Klub Trzustkowy” Oddział w …………………………”.
Sekcja posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Polskie Klub Trzustkowy, Sekcja ……………”

2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§7

Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem osób aktywnie zaangażowanych w prowadzenie badań naukowych i swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.

§8

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Działalność statutowa – cele i środki działania

§9

1. Polski Klub Trzustkowy jest organizacją niedochodową o następujących celach:

1.

Promowanie współpracy i porozumienia pomiędzy przedstawicielami nauk podstawowych i klinicznych w Polsce, zainteresowanymi problematyką trzustki i jej chorób.

2.

Promocja badań podstawowych, epidemiologicznych i klinicznych badań nad czynnością trzustki, zapobieganiem, diagnostyką oraz leczeniem chorób tego narządu.

3.

Ustanowienie pomocy stypendialnej dla młodych naukowców zajmującymi się badaniami nad trzustką i promowanie podyplomowego kształcenia i kursów.

4.

Wspieranie innych spotkań dotyczących trzustki organizowanych przez członków Towarzystwa.

5.

Promocja i organizacja spotkań naukowych poświęconych wszystkim aspektom pankreatologii.

6.

Promocja zagadnień związanych z chorobami trzustki i ich zapobieganiem w ramach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy,

7.

Edukacja społeczeństwa w zakresie chorób trzustki i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych,

8.

Współpraca z mediami w zakresie promowania właściwego stylu życia i odżywiania, służącego profilaktyce chorób trzustki,

9.

Udział w działaniach profilaktycznych zmierzających do wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia chorób trzustki w populacji polskiej,

10.

Promowanie wdrażania nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych służących wczesnemu wykryciu i leczeniu chorób trzustki,

11.

Podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne,

12.

Współpraca z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z pankreatologią

M.Współpraca z przemysłem farmaceutycznym i firmami produkującymi sprzęt endoskopowy i do badań obrazowych, w celu prowadzenia badań przesiewowych i nadzoru w zakresie chorób trzustki
oraz działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:

– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- PKD 72.19.Z,

– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,

– pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 86.90.E,

– działalność organizacji profesjonalnych – PKD 94.12.Z

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków założycieli, zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, która posiada uznany w danym kraju dyplom ukończenia studiów wyższych i jest zainteresowana pankreatologią.

2. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa podanie z poparciem 2 członków zwyczajnych w formie listów rekomendacyjnych bezpośrednio do Zarządu załączając informację o ukończeniu studiów wyższych, stopniach i tytułach naukowych i dorobku naukowym.

3. O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd.

4. W uzasadnionych okolicznościach Zarząd może zadecydować o przyjęciu w poczet członków osoby nie legitymującej się dyplomem wyższej uczelni.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do wszystkich władz Towarzystwa,

2) czynnego udziału w zebraniach, sympozjach, kursach, posiedzeniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd,

3) działania w Sekcjach zgodnie z posiadaną specjalizacją bądź zainteresowaniem,

4) zapoznawania się ze sprawozdaniami posiedzeń i czynnościami Zarządu, Sekcji,

5) noszenia odznaki Towarzystwa.

§13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka Towarzystwa złożonego na piśmie do Zarządu,

2) skreślenia przez Zarząd z powodu długotrwałej, nie usprawiedliwionej przerwy w działalności statutowej Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 2 lata pomimo dwukrotnego monitu,

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w szczególności w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,

4) ustania członkostwa wskutek śmierci,

2. Od prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego dotyczącego wykluczenia członka Towarzystwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna. Uchwała zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

§15

Członkowi Towarzystwa skreślonemu przez Zarząd zgodnie z § 14 ust 1 pkt. 2 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna. Uchwała zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

§16

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnego wniosku uchwałą Zarządu.

2. Członek wspierający ma prawo do:

1) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem zabierania głosu, bez czynnego i biernego prawa udziału w głosowaniach do Władz Towarzystwa,

2) czynnego udziału w zebraniach, sympozjach, kursach, posiedzeniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd,

3) występowania z wnioskami i postulatami pod adresem Zarządu

4) zapoznawania się z działalnością Towarzystwa, Zarządu, Sekcji, w szczególności w zakresie wykorzystania przez Towarzystwo zadeklarowanego poparcia finansowego lub rzeczowego,

5) noszenia odznaki Towarzystwa.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do:

1) wypełniania przyjętych zobowiązań finansowych lub rzeczowych w określonym przez siebie terminie,

2) dbania o dobre imię Towarzystwa.

§17

1. Członkostwo członka wspierającego – osoby prawnej ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku z utratą osobowości prawnej, lub w związku z nie wypełnianiem przyjętych zobowiązań finansowych lub rzeczowych.

2. Członkostwo członka wspierającego – osoby fizycznej ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) uchwały Zarządu podjętej w związku z niewypełnieniem przyjętych zobowiązań finansowych lub rzeczowych lub w związku ze śmiercią.

§18

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków osobom, które położyły wybitne zasługi w dziedzinie badań nad trzustką lub nauk pokrewnych albo posiadają szczególne zasługi dla Towarzystwa.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.

4. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§19

Członkami założycielami są wszyscy członkowie, którzy zgłosili akces do Towarzystwa przed wszczęciem procedury rejestracyjnej. Członkowie założyciele są w prawach i obowiązkach równi innym członkom zwyczajnym.

§20

1. Osobie fizycznej lub prawnej, która wniesie do Towarzystwa znaczne wartości majątkowe lub wkład pracy, Zarząd Towarzystwa może przyznać tytuł Przyjaciela Towarzystwa.

2. Przyjacielowi Towarzystwa wręczany jest uroczyście list dziękczynny.

3. Przyjacielowi Towarzystwa przysługuje prawo występowania z wnioskami i postulatami pod adresem Zarządu.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§21

1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia Członków stanowi inaczej.

3. W przypadku rezygnacji, śmierci lub ustania członkostwa Towarzystwa jednego z członków Władz Towarzystwa Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem wyboru następnego kandydata. Powołany kandydat pełni funkcję do chwili przeprowadzenia nowych wyborów.

4. Członkami władz Towarzystwa mogą być tylko członkowie Towarzystwa. Członkowie Władz pełnią swe funkcje honorowo.

5. Ustępujący członkowie Władz mogą być wybrani ponownie z wyjątkiem Prezesa Zarządu, który może być wybrany tylko przez dwie kolejne kadencje.

6. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§22

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Towarzystwa lub przez Prezesa Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno się odbyć co najmniej raz w roku w terminie sześciu miesięcy od początku roku kalendarzowego

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) podejmowanie uchwał wytyczających kierunki działalności merytorycznej, naukowej i finansowej Towarzystwa, uchwalanie budżetu Towarzystwa na następne lata.

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz wykonania budżetu.

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowania uchwał określających sposób wyboru władz Towarzystwa,

6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

7) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

8) wybór osób oceniających prace zgłoszone do prezentacji na zebraniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,

9) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

11) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

12) wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków, którzy sporządzają i podpisują protokół Walnego Zgromadzenia’

13) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa

§24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. . Wyjątek stanowią uchwały omówione w § 14 ust 2 i § 15.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd.

§25

1. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd lub Prezes Zarządu zawiadamia Członków, co najmniej na jeden miesiąc przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia z podaniem proponowanego porządku obrad.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jeżeli Zarząd lub Prezes Zarządu nie zwoła go według przepisów statutu.

§26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wspólny wniosek co najmniej 1/4 członków Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia Członków przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia, podając porządek obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Prezesa Zarządu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wspólny wniosek co najmniej 1/4 członków Towarzystwa zgłoszony na piśmie Prezesowi Zarządu.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Prezesa Zarządu w terminie trzech miesięcy od daty wydania zarządzenia bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Prezes Zarządu zawiadamia Członków przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia, podając porządek obrad.

§27

1. Zarząd składa się z 6 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz dwóch Członków Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa oraz do odbierania wszelkich oświadczeń kierowanych do Towarzystwa upoważnieni są Prezes i wiceprezes samodzielnie. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 15.000,00 zł potrzebne jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

3) uchwalanie okresów planów działalności naukowej i finansowej oraz budżetu na lata następne,

4) powoływanie i rozwiązywanie Oddziału oraz Komisji problemowych Zarządu stałych i doraźnych i nadzorowania ich działalności,

5) powoływanie sekcji specjalistycznych działających na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd,

6) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

8) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie członków,

9) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i opracowywanie programu obrad,

10) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe,

11) wybieranie miejsca i terminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków, zjazdów, sympozjów i konferencji organizowanych przez Zarząd oraz powoływanie komitetów organizacyjnych i komisji programowych tych spotkań,

12) inicjowanie i popieranie wszelkich form działalności statutowej Towarzystwa,

13) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków i rekomendacja kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

14) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa celem wyboru kandydatów na wakujące stanowiska Władz Towarzystwa,

15) sporządzanie rocznego merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz z wykonania budżetu oraz sprawozdań z działalności Zarządu.

§29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku,

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. Na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, zawierające projekt porządku obrad Prezes Zarządu Towarzystwa lub zastępujący go Wiceprezes winien zwołać zebranie Zarządu w terminie najpóźniej 14 dni.

§30

Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków regulaminem.

§31

Sekretarz i Skarbnik Zarządu wykonują swoje obowiązki zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie Członków regulaminem.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.

2. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego.

3. Nie można łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§33

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa, jak również prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.

3. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.

§34

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§35

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków. Spośród członków Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw naruszenia przez członków Towarzystwa statutu Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa, zasad deontologii, a także rozpatrywanie sporów wynikłych między członkami Towarzystwa.

3. Sąd Koleżeński orzeka dwuinstancyjnie. Członek Sądu orzekający w pierwszej instancji nie może uczestniczyć w zespole orzekającym w drugiej instancji.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia do Sądu Koleżeńskiego orzekającego w drugiej instancji.

5. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

6. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć kary:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres 2 lat,

d) wykluczenia z Towarzystwa.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§36

Majątek Towarzystwa może składać się z nieruchomości, funduszy i ruchomości.

§37

1. Fundusze Towarzystwa pochodzą:

a) ze składek członkowskich,

b) z dotacji pochodzących od osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorstw,

c) z dotacji towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych,

c) z darowizn i zapisów, zarówno rzeczowych jak i finansowych w złotych polskich i dewizach pochodzących od fundatorów i darczyńców Towarzystwa oraz instytucji międzynarodowych, polskich i zagranicznych, oraz osób prawnych i fizycznych.

2. Fundusze Towarzystwa służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

§38

Towarzystwo nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi;

b) przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§39

1. Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Zmiany statutu wymagają wpisania do rejestru.

§40

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa może podjąć Walne Zgromadzenie Członków na sesji specjalnej, zwołanej w tym celu, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w sesji.

2. Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa z chwilą jego likwidacji wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.