Polski Klub Trzustkowy (PKT) został założony w Warszawie 15 września 2004 r. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 21 osób.
Wybrano władze stowarzyszenia oraz zatwierdzono jego statut. Przewodniczącą Zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego została prof.
dr hab. med. Ewa Małecka-Panas, zaś zastępcą – prof. dr hab. med. Ireneusz Krasnodębski.

Obecnie w skład Klubu wchodzi 61 członków.

Do podstawowych statutowych celów działania Polskiego Klubu Trzustkowego należy:

1) promowanie współpracy i porozumienia pomiędzy przedstawicielami nauk podstawowych i klinicznych w Polsce, zainteresowanych problematyką trzustki i jej chorób,

2) promocja podstawowych, epidemiologicznych i klinicznych badań nad czynnością trzustki, zapobieganiem, diagnostyką oraz leczeniem chorób tego narządu,

3) ustanowienie pomocy stypendialnej dla młodych naukowców zajmujących się badaniami nad trzustką i promowanie kształcenia podyplomowego i kursów,

4) organizacja spotkań naukowych poświęconych wszystkim aspektom pankreatologii,

5) promocja zagadnień związanych z chorobami trzustki w ramach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy,

6) edukacja społeczeństwa w zakresie chorób trzustki i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych,

7) podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne,

8)współpraca z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z pankreatologią.

Polski Klub Trzustkowy ściśle współpracuje z Europejskim Klubem Trzustkowym (EPC)oraz Międzynarodowym Klubem Trzustkowym (IAP), członkostwo w Polskim Klubie Trzustkowym automatycznie wiąże się z członkostwem w wymienionych organizacjach (triple membership).

Spotkania naukowe PKT zgodnie z ustaleniami członków odbywają się na ogół co 2 lata.